Thắng Nghĩa Thập Tam Thiên

一   前缘後劫 师徒知己随缘悟
Nhất. Tiền Duyên Hậu Kiếp, Sư Đồ Tri Kỷ Tuỳ Duyên Ngộ

 

二   先礼後兵 仁义智信德警身
Nhị. Tiên Lễ Hậu Binh, Nhân Nghĩa Trí Tín Đức Cảnh Thân

 

三   志勤双进 苦尽甘来人上人
Tam. Chí Cần Song tiến, Khổ Tận Cam Lai Nhân Thượng Nhân

 

四   禅武合一 心安气静禅入定
Tứ. Thiền Võ Hợp Nhất, Tâm Yên Khí Tịnh Thiền Nhập Định

 

五   慈悲出世 以德克强渡众生
Ngũ. Từ Bi Xuất Thế, Dĩ Đức Khắc Cường Độ Chúng Sinh 

 

六   众生有灵 出拳警界非夺命
Lục. Chúng Sinh Hữu Linh, Xuất Quyền Cảnh Giới Phi Đoạt Mệnh 

 

七   乾坤入道 无极两仪生四象
Thất. Càn Khôn Nhập Đạo, Vô Cực Lưỡng Nghi Sinh Tứ Tượng

 

八   五行相护 生克承侮本万物
Bát. Ngũ Hành Tương Hỗ, Sinh Khắc Thừa Vũ Bản Vạn Vật

 

九   阴阳相通 柔中有刚攻守全
Cửu. Âm Dương Tương Thông, Nhu Trung Hữu Cương Công Thủ Vẹn

 

十   三识会聚 心意智识融和论
Thập. Tam Thức Hội Tụ, Tâm Ý Trí Thức Dung Hòa Luận

 

十一 三贯流通 形意心念通一体
Thập Nhất. Tam Quán Lưu Thông, Hình Ý Tâm Niệm Thông Nhất Thể

 

十二 无我无常 无招之中生有招
Thập Nhị. Vô Ngã Vô Thường, Vô Chiêu Chi Trung Sinh Hữu Chiêu

 

十三 幼习老练 少勇老经长缺补
Thập Tam. Ấu Tập Lão Luyện, Thiếu Dũng Lão Kinh Trường khuyết Bổ 

 

 

CÔNG TY TNHH RIO DESIGN
Địa chỉ: 11 Phạm Hữu Chí F.12 Q.5 TP.HCM
SĐT :  (08) 626 11 600
Mobile: 0907 512 368 - 0908 512 368
Email: dohoario@yahoo.com - dohoario@gmail.com
Websie: www.dohoario.com - www.quatangrio.com - www.quangcaorio.com